Staff
 
 
 
   

Kozhevatov Ilya Emelyanovich
Head of Laboratory 372
Dr.Sc. in physics and mathematics

7(831) 436-87-93
kozh-ie@mail.ru